Az orvos-beteg kapcsolat jogi értelemben megbízási szerződésnek tekinthető. Törvény meghatározza az egészségügyi dolgozók jogait.

Az orvos-beteg kapcsolat jogi értelemben megbízási szerződésnek tekinthető.

A törvény meghatározza az egészségügyi dolgozók jogait is.

A beteg vizsgálatát megtagadhatja az orvos:

 • ha ebben más beteg ellátásának azonnali szükségessége miatt akadályoztatva van, ilyenkor a beteget más orvoshoz kell irányítania,
 • a beteghez fűződő személyes kapcsolata miatt feltéve, hogy a beteget más orvoshoz irányítja,
 • ha erre saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan,
 • ha igazolható, hogy a beteg egészségi állapota orvosi ellátást nem igényel,
 • a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért kezelés szakmailag nem indokolt,
 • a szükséges ellátás nyújtásához az egészségügyi szolgáltatónál nincsenek meg a személyi, illetve tárgyi feltételek és a beteget beutalja az ellátásra szakmailag illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz, vagy
 • a beteg állapota nem igényel azonnali beavatkozást és a vizsgálatot végző orvos a beteget későbbi időpontra visszarendeli,
 • amennyiben a beteg vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik,
 • az adott ellátás erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik,
 • a beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti,
 • vele szemben a beteg sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, kivéve, ha e magatartását betegsége okozza,
 • saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti,
 • ez a beteg egészségi állapotát károsan nem befolyásolja,
 • a beteget más orvoshoz irányítja, vagy javasolja, hogy saját érdekében forduljon más orvoshoz.

Az orvosnak meg kell tagadnia az orvosi tevékenységet:

 • ha a beteg, a hozzátartozója vagy bármely más személy olyan orvosi tevékenység kifejtését kéri, illetőleg olyan orvosi tevékenység elvégzésére kívánja rábírni, amelyet jogszabály tilt (pl.: eutanázia)
 • ha a beteg, a hozzátartozója vagy bármely személy jogszabályba ütköző cselekményéhez kívánja igénybe venni a kezelést. (pl.: kábítószer-fogyasztás)

Az orvos dokumentációs kötelezettsége:

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

A beteg a róla vezetett egészségügyi dokumentációba betekinthet és kérésére az egészségügyi ellátó a dokumentációról fénymásolatot köteles adni.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni 50 évig az egyes vizsgálatokról készült leleteket, 30 évig a zárójelentéseket.

Az egészségügyi dolgozók jogai:

 • az egészségügyi dolgozónak is joga van az emberi méltóságának tiszteletben tartásához,
 • joga van lelkiismereti és világnézeti szabadságához,
 • jó hírnevének, magánéletének, magántitkainak tiszteletéhez,
 • egészségének és testi épségének óvásához,
 • orvosnak joga van ahhoz, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül szabadon válasszon,
 • az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a tudomány mindenkori állásával, fejlődésével összhangban történő – folyamatos továbbfejlesztésére.