Egészségügyi adatvédelem

Egészségügyi adatvédelem

A Magyar jogrendszer évtizedek óta foglalkozik az egészségügy területén is az adatvédelemmel. Európai Uniós tagállamként szintén született idevágó jogalkotás.

Az aktuális idevágó törvények, rendeletek a következők:

Az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabály az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amely hatályon kívül helyezte a korábbi adatvédelmi szabályozást, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt (Avtv.).

 

Fontosabb alapfogalmak:
Az Infotv. 3. § 2. pontja szerint személyes adat: “az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. (Infotv. 4. § (3))

Az Infotv. 3. § 3. pont szerint különleges adat: “a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;”

Az Infotv. 3. § 9. pont szerint adatkezelő: “az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;”

Az Infotv. 3. § 10. pont szerint adatkezelés: “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;[1]

A GDPR 20. §-a bevezette az adathordozhatóság jogát, mely szerint az érintett jogosult a rá vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható, kivéve közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés.

 

Az adatkezelés feltételei:
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. (Infotv. 5. § (1) a) és b))

A betegek adatkezelését kizárólag a kezelőorvos, illetve az egészségügyi intézmény végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. Amennyiben Bíróság, megkereső Hatóság felszólítja a kezelőorvost, illetve az egészségügyi intézményt adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, amennyiben annak minden jogi feltétele fennáll.
Az egészségügyi szolgáltatók részére egyre szélesebb körben ajánlott, illetve kötelező a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata. EESZT-be kerülő egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és kezelőorvosa láthatja. A rendszer a legmagasabb fokú kiber védelemmel van ellátva, ennek megfelelően az egészségügyi adatainkhoz és dokumentumainkhoz kizárólag orvosi, illetve a receptek tekintetében gyógyszerészi végzettségű egészségügyi dolgozó férhet hozzá, kormányzati szervek és ágazaton kívüli intézmények nem.

Magyarországon a NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős hatóság, feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

A betegjogi képviselői hálózatot az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti. A betegjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogok képviseletét ellátó személy(ek) kilétét és elérésük módját megismerhessék. Minden egészségügyi intézményben kötelezően ki van függesztve az adott intézményben a betegjogi képviseletet ellátó személy neve és elérhetősége.

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő panasz esetén a Betegjogi képviselőhöz, NAIH-hoz, vagy a Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az egészségügyi szolgáltatónak rendelkezni kell saját adatkezelési szabályzattal, amelyet a elérhetővé kell tennie.

Adatkezeléssel kapcsolatos igény esetén forduljon az egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve kérdezze kezelőorvosát.

ld. még, kapcsolódó hivatkozás: A GDPR egészségügyi vonatkozásai