Az orvosválasztás általános szabályát az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 8. §-a tartalmazza

A törvény kimondja, hogy „A betegnek joga van az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és – ha jogszabály kivételt nem tesz – a választott orvos egyetértésével az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki.”

A törvény a (2) bekezdésében meg is fogalmazza, hogy „az orvosválasztás joga az egészségügyi szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolható. Az orvosválasztás jogának gyakorlása során a betegnek joga van az ellátását végző olyan orvos megválasztásához, akivel az állapotának, illetve az egészségügyi szolgáltatás jellegének megfelelő, magyar nyelven történő kapcsolattartásra képes.”

Az egészségügyi törvény a szabad orvosválasztás elvét fogalmazza meg, azonban egyben számos kivételt is magában foglal. További kivételeket tartalmaz a 1997. évi LXXXIII. törvény, 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet is.

Mely esetekben NEM érvényesül a szabad orvosválasztás joga?

Nem érvényesül a szabad orvosválasztás joga, ha:

  • a páciens egészségi állapota orvos-szakmailag más orvost kíván meg, mint akit választani kíván,
  • a páciens állapota a progresszivitási szinteket (alapellátás, járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg szakellátás, országos intézetek) figyelembe véve más szintű ellátást kíván meg, mint ahonnan ő orvost kíván választani,
  • a páciens választásával az orvos nem ért egyet,
  • a páciensnek sürgős egészségügyi ellátására van szüksége,
  • az egészségügyi ellátás alapjául szolgáló jogviszony ezt kizárja,
  • az egészségügyi szolgáltató működési rendje (ügyeletek, műszakok) szerint a választani kívánt orvos nem áll rendelkezésre,
  • más egészségügyi intézményből kíván orvost választani, mint ahova járóbeteg ellátásra beutalták,
  • a részleges térítési díjat a szabad orvosválasztásért a beteg nem fizeti meg; főszabály szerint ugyanis a szabad orvosválasztás joga a beteget ugyan megilleti, de ez nem azt jelenti, hogy ez a lehetőség számára ellenszolgáltatás nélkül járna,
  • nem érvényesül a szabad orvosválasztás joga a büntetés-végrehajtás intézetekben sem.
Egyszerűsítve: a beteget orvosválasztási jog illeti meg, ennek keretében joga van az egészségügyi intézmény munkarendje szerint a beteg ellátására beosztott orvos helyett másik orvost választani, amennyiben azt a biztosított egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma és az ellátás sürgőssége nem zárja ki és a választott orvos elfogadja.

Az orvosválasztás adminisztratív háttere: 3 példányban írásba kell foglalni, amit a biztosított, valamint a választott orvos is kézjegyével ellát, azzal, hogy egy példány a betegnél marad. Az orvosválasztási nyilatkozatban meg kell határozni: a kapcsolattartás módját, a választott orvos közreműködésével nyújtott ellátás igénybevételének rendjét, a nyilatkozatban foglaltak módosítására és visszavonására vonatkozó rendelkezéseket.

Dr. Krascsenits Géza

Kapcsolódó oldalak:

NEAK Egészségügyi ellátások

Alapvető betegjogok (WHO alapján)